PROEKO Kalisz

Program
Emisja

img

Program służy do obliczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery na podstawie odczytów z okresowych pomiarów manualnych i przy pomocy analizatorów automatycznych. Każdy pomiar jest związany z zakładem i źródłem emisji.

Nowości:

 • Dodany kalkulator punktu rosy służący do weryfikacji spełnienia wymagań dotyczących zapobiegania kondensacji w sondach aspiracyjnych oraz separatorach pyłu. Widok okna
 • sumowanie grup metali określonych w rozporządzeniu o standardach emisyjnych
 • nowy sposób obliczania stężenia metali – wg. normy PN-EN 14385:2005.
 • Stosowane w programie wzory obliczeniowe do obliczania emisji są zgodne z normą PN-Z-04030-7.

  Program drukuje wyniki wg. wzoru z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020. "w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia ..." Dz.U.2020 r. poz. 2405.

  Wprowadzane dane

  Program umożliwia wprowadzanie wszystkich danych niezbędnych do sporządzenia raportu z pomiaru emisji , zgodnego z wzorem z aktualnego rozporządzenia.

  Do obsługi bazy danych służy osadzony lub zewnętrzny serwer FireBird. Istnieje możliwość pracy w sieci wielostanowiskowej z bazą danych umieszczoną na serwerze lub jednym z komputerów.
  Baza danych zawiera kody TERYT miejscowości oraz kody działalności gospodarczej PKD.
  Wszystkie sesje pomiarowe są powiązane z podmiotami, miejscami prowadzenia działalności i instalacjami (obiektami).

  Program zawiera listę zanieczyszczeń z możliwością edycji przez użytkownika oraz ustaleniem domyślnej metodyki analiz dla każdej substancji.

  Stężenia gazów w przewodzie mogą być oznaczone metodami manualnymi (aspiratory, płuczki) lub pochodzić z przyrządów automatycznych.

  Pomiar prędkości w kanale można wykonać rurkami Prandtla lub importować wyniki pomiarów z EMIOTESTU

  Prezentacja danych i wyników

  Program umożliwia prezentację na ekranie monitora oraz wydruk następujących wyników:

  • Wyniki pomiarów wg. wzoru zawartego w rozporządzeniu MKiŚ.
  • Wyniki obliczeń emisji (wzór wewnętrzny) zawierające dane opisowe, parametry gazu w kanale, stężenia oraz emisję poszczególnych związków.
  • Wszystkie wprowadzone dane liczbowe w formie "Karty Danych".
  • Stężenia w przeliczeniu na warunki normalne w gazie suchym i normatywną ilość tlenu
  • Niepewności pomiarów,
  • Porównanie emisji z wartościami określonymi w pozwoleniu,
  • Kalkulacja kar wynikających z przekroczenia dopuszczalnej emisji.
  • Obliczenie sprawności urządzeń oczyszczających.
  • Suma emisji z kanałów pomiarowych - także z możliwością odejmowania kanałów zawracających gazy.

  Wszystkie zestawienia można wyeksportować w formacie RTF, PDF lub od razu otworzyć plik w Wordzie.

  Sprawozdania

  Program umożliwia sporządzanie następujących sprawozdań:

  • Lista zakładów i obiektów.
  • Lista wykonanych pomiarów z nazwami zakładów, obiektów , datą pomiaru oraz ilością serii.
  • Liczba analiz zanieczyszczeń w poszczególnych miesiącach oraz sumarycznie w roku.
  • Liczba pomiarów emisji zanieczyszczeń.
  • Użytkownik może skonstruować własne sprawozdania to jest dobrać nazwy nagłówków, zawartość sprawozdania, nazwy, kolejność i szerokości kolumn.W celu wyboru zakresu sprawozdania można skorzystać z okna selekcji wg. różnych kryteriów.

   Import danych

   Program umożliwia import danych z:

   • Pyłomierza P-10ZA Zam Kęty przez port szeregowy. Użytkownik może wybrać które pomiary mają być uwzględniane podczas uśredniania oraz wydrukować szczegóły serii pomiarowych. Widok okna.
   • Emiotestu 2592, 2594 i 2598 przez port szeregowy RS-232.
   • Analizatorów MADUR GA-60, GA-40plus, GA-40Tplus i GA-21 przez port szeregowy oraz PHOTON z pendrive'a (pliki RP i RPP). Istnieje możliwość zapisu i odczytu z pliku wszystkich danych zgromadzonych przez analizator
    Można uśredniać dane z protokołów lub z banków pomiarowych oraz wybrać, które pomiary z banku mają uśrednione, a także wydrukować zestawienie przyjętych danych. Dane można zapisać w formacie Excela. Widok okna.
    Dostępny jest też wykres zmienności stężeń.
   • Analizatora "Ultramat" Siemens ( z plików *.DAT i *.REJ)
    Można pobrać dane w formie pliku i obliczyć średnie stężenia gazów. Do programu "Emisja" jest załączony podprogram do wykresów zmian stężeń w czasie analizowania gazów.
   • Analizatora HORIBA PG-250 - z plików tworzonych przez program analizatora
   • Aspiratora ASP 3 firmy LAT Widok okna
   • Przepływomierza DFM 1197. Widok okna
   • Dane są uzyskiwane poprzez analizę raportów. W raportach są zawarte kompletne dane do ustalenia parametrów gazów w przewodzie, stężenia i emisji pyłu. Wszystkie raporty są automatycznie zapisywane na dysku, można je w dowolnej chwili wydrukować lub poddać edycji ich kopie.
   • Analizatorów IMR 2800 P i 2000P przez port szeregowy lub z pliku.
    Można wydrukować zestawienie przyjętych danych

   Aplikacja pracuje w środowisku Windows XP,Vista,7,8,10,11 - 32 i 64 bit.