PROEKO Kalisz

Program
Opłaty i Wykazy

img

Program służy do obliczania opłat za emisję zanieczyszczeń do atmosfery, pobór wody i zrzut ścieków oraz składowanie odpadów. Generowane są wykazy informacji do Urzędu Marszałkowskiego wg wzoru z rozporządzenia MK z dnia 11 grudnia 2019 r. oraz lat poprzednich.

Ponadto program przygotowuje roczne zestawienia emisji i wskaźników emisji ułatwiające wprowadzanie danych na stronie KOBiZE.

Oprócz danych niezbędnych do naliczenia opłat i stworzenia wykazów do urzędu marszałkowskiego, program gromadzi dane instalacji, emitorów, atrybutów instalacji i źródeł wykorzystywane do generowania raportu do Krajowej Bazy.

Program jest przeznaczony przede wszystkim dla firm naliczających usługowo opłaty oraz zakładów przemysłowych.

Użytkownik może wprowadzić dowolną liczbę podmiotów, a dla każdego podmiotu listę miejsc korzystania ze środowiska (zakładów), instalacji i źródeł emisji.

Cechą charakterystyczną programu jest możliwość kopiowania wcześniej wpisanych danych na inne lata oraz między bazami danych Przykład

Moduł Emisja

Oblicza opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz opłaty ryczałtowe za spalanie energetyczne, w silnikach samochodowych, przeładunek paliw i hodowlę drobiu.

Emisję zanieczyszczeń można obliczać dla dowolnych procesów technologicznych na podstawie wskaźników emisji, wzorów budowanych przez użytkownika oraz wielkości charakterystycznych.

Wielkościami charakterystycznymi może być np. zużycie paliwa, zużycie lakieru czy zawartości siarki w gazie. Możliwe jest też automatyczne inicjowanie wzorów i wskaźników dla typowych procesów np. spalania energetycznego, lakierni, mieszanin chłodniczych.

W obliczeniach można także uwzględniać wyniki pomiarów emisji, czas pracy instalacji i czas pracy urządzeń oczyszczających.

Program zawiera kreator ułatwiający tworzenie typowych źródeł emisji.

W opłatach uwzględniane są okresy pracy bez pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery. Program uwzględnia wiele pozwoleń na emisję oraz przerwy w pozwoleniach.

W pakiecie zawarte są stawki opłat za emisję zanieczyszczeń oraz stawki ryczałtowe, a także lista ponad 500 substancji.

Program pozwala na wprowadzenie powiązań pomiędzy obiektami (źródłami emisji), emitorami i wydziałami co umożliwia sumowanie emisji i obliczanie opłat dla emitora, wydziału i zakładu, a także tworzenie zestawień danych dla emitorów i wydziałów.

Dostępne są następujące zestawienia:

 • wykaz do Urzędu Marszałkowskiego,
 • emisja dla obiektu (źródła emisji) , emitora, wydziału i zakładu,
 • emisja i wskaźniki emisji substancji pogrupowanych wg. listy KOBiZE (np. NMLZO),
 • wielkości charakterystyczne i wskaźniki emisji,
 • opłaty za obiekt , emitor, wydział i zakład, a także sumy opłat ryczałtowych,
 • zestawienie danych, wskaźników i emisji w układzie ułatwiającym wprowadzenia danych na stronie KOBiZE ( grupy substancji np. należących do LZO są zsumowane).

Ponadto dostępne są wykresy udziałów opłat za poszczególne substancje i wydziały.

Moduł Woda/Ścieki

Moduł służy do wypełniania oświadczeń do PGW Wody Polskie oraz szacowania opłat na potrzeby wewnętrzne (opłaty naliczają Wody Polskie).

Uwzględniane są następujące kategorie poboru wody:

 • pobór wody powierzchniowej
 • pobór wody podziemnej

oraz kategorie wprowadzanych ścieków:

 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 • wprowadzanie wód chłodniczych
 • wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych
 • wprowadzanie wód zasolonych

Dane wprowadza się w układzie kwartalnym

System uwzględnia współczynniki korygujące w zależności od stopnia oczyszczania wody oraz terenu kraju, a także mnożniki w przypadku braku pozwolenia lub zrzutu ścieków do jeziora.

Ładunki netto ścieków mogą być obliczane automatycznie na podstawie stężeń w ściekach i pobranej wodzie.

W przypadku pozwolenia ważnego przez część okresu sprawozdawczego, program może obliczyć automatycznie ilość wody/ścieków bez pozwolenia lub można tę ilość wpisać ręcznie.

Moduł Odpady

Służy do obliczania opłat umieszczenie odpadów na składowisku lub za składowanie odpadów oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych (brak pozwolenia, poza składowiskiem), a także w przypadku pozbycia się odpadów. Program tworzy odpowiednie wykazy do Urzędu Marszałkowskiego

Opłaty są obliczane za umieszczenie odpadu na składowisku oraz za czas składowania.

Wprowadzanie danych polega na wpisaniu danych składowiska, a następnie dopisywaniu do tego składowiska odpadów wybieranych z listy.

Uwzględniane jest zniżka związana z uwodnieniem odpadów oraz zwyżki wynikające z artykułu 293 Prawa Ochrony środowiska.

Zalety programu:

Aplikacja pracuje w środowisku Windows XP do 11, 32 i 64 bit.

Wykorzystuje silnik bazy danych Firebird, może pracować w sieci wielostanowiskowej w systemie klient/serwer.