PROEKO Kalisz

Program
Prognoza PEM

img

Program służy do obliczenia gęstości mocy pola elektromagnetycznego w otoczeniu anten nadawczo-odbiorczych, wytwarzających pola elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości (instalacje radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej).

Obliczenie gęstości mocy pola jest wykonywane wektorem Poyintga z uwzględnieniem mocy doprowadzonej do anteny, zysku kierunkowego anteny, tłumienia, odległości od źródła emisji oraz charakterystyki promieniowania mocy - funkcji strumienia gęstości pola przy zmianie kąta odchylenia.

Do programu może być wprowadzona dowolna liczba źródeł emisji promieniowania (nadajników), których rozmieszczenie opisane jest współrzędnymi X i Y.

Współrzędne te można odczytać ze zeskanowanej mapy. Charakterystykę kierunkową (poziomą i pionową) program odczytuje z plików zawierających pełną charakterystykę anteny (z uwzględnieniem pochyleń) - np. plików MSI dla anten Kathrein.

Na podstawie wprowadzonych danych program oblicza rozkład gęstości mocy pola elektromagnetycznego w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Zestawienia zawierają bilans mocy i zasięg poziomy i pionowy źródeł emisji oraz zasięg sumaryczny dla grup źródeł o tym samym azymucie. Program umożliwia automatyczne lub ręczne tworzenie grup źródeł emisji.

Można też uzyskać zestawienia gęstości mocy pola dla punktów o zadanych współrzędnych X,Y oraz na wysokości budynków mieszkalnych.

Na wykresie w płaszczyźnie poziomej uwzględnione są wszystkie źródła i ich superpozycja, a wykres pionowy może być sporządzony dla jednego źródła lub grupy źródeł. Uwzględniane jest pochylenie terenu.

Wykresy mogą być wyeksportowane do plików BMP,JPG,GIF,PNG oraz DXF (AutoCAD-a).

Program uwzględnia dopuszczalne gęstości mocy promieniowania z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. "w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku". Przykład.

Aplikacja pracuje w środowisku Windows XP do 11.

Program jest chroniony przy pomocy hasła generowanego dla określonego komputera.

Okno danych projektu i opcji mapy
Okno wprowadzania danych źródeł emisji promieniowania

Okno wykresów:

Płaszczyzna pozioma, izolinie
Płaszczyzna pozioma, kolorowe wypełnienia
Płaszczyzna pionowa
Pochylenie terenu

Zestawienie danych i wyników oblicze:

Dodatkowe moduły i opcje (ceny do uzgodnienia):