PROEKO Kalisz

Program
Szacowanie Niepewności Pomiarów

img

Program służy do obliczania niepewności dowolnych pomiarów i analiz, a w szczególności analiz chemicznych oraz pomiarów fizycznych. Obliczana jest złożona niepewność standardowa i niepewność rozszerzona.

Do oszacowania niepewności jest stosowana metodyka zawarta przewodniku GUM "Wyrażanie niepewności pomiaru".

Program uwzględnia dowolnie złożone modele niepewności.
Model niepewności może być zbudowany po wpisaniu wzorów matematycznych. Poszczególne składniki mogą być też dodawane ręcznie. Program oblicza współczynniki czułości metodą pochodnych cząstkowych, współczynniki czułości mogą też być wpisane przez użytkownika albo pominięte w przypadku np. prostych modeli addytywnych lub multiplikatywnych.

Niepewności standardowe dla poszczególnych składników mogą być wpisywane bezpośrednio lub wyznaczane przez program na podstawie:

  • typu rozkładu wartości i wielkości przedziału,
  • powtarzalności analiz,
  • odchylenia standardowego i liczby odczytów,
  • niepewności rozszerzonej np. odczynnika,
  • odczytów dla próbki rzeczywistej z krzywej kalibracji

Uwzględnianie są korelacje pomiędzy składnikami. Po wpisaniu serii analiz można wydrukować zestawienie zawierające wyniki obliczeń statystycznych oraz wykres regresji.

Program zawiera bibliotekę niepewności dla różnych pojemności i rodzajów szkła laboratoryjnego.

Można eksportować i importować modele w formacie XML, a także zapisywać do biblioteki typowe składniki jak np. ważenie, rozszerzalność cieplna, czystość odczynników. Dane można wpisać dla kilku poziomów wartości, sprawdzić korelację między estymatami wielkości wyjściowej i niepewnością oraz oszacować niepewność dla innych wartości na podstawie wybranego równania regresji.

Program tworzy następujące zestawienia i wykresy:

  • tabele budżetu niepewności dla całego modelu i dowolnego składnika złożonego - użytkownik może modyfikować zawartość tabeli,
  • wykresy udziałów niepewności,
  • wykresy struktury modelu,
  • raporty projektowane przez użytkownika.

Użytkownik może zbudować własny raport zawierający dowolne teksty i grafikę, dane i wyniki obliczeń oraz wszystkie tabele i wykresy tworzone przez program.

Wszystkie wydruki można zapisać w formacie RTF lub otworzyć w Wordzie, a wykresy w formatach WMF,EMF,BMP,PNG i GIF.
Aplikacja pracuje w środowisku Windows od XP do 11,32 i 64 bit.

Przykład raportu wg. wzoru użytkownika

Wprowadzanie danych
Okno raportu