PROEKO Kalisz

Pakiet
Operat FB

img

Pakiet służy do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16/10).

Program wykonuje następujące obliczenia:

 • stężeń maksymalnych z jednego lub wszystkich emitorów, odległości wystąpienia stężeń maksymalnych i krytycznych warunków atmosfery, emisji granicznej,
 • automatycznej oceny zakresu obliczeń, stężeń maksymalnych, średniorocznych i częstości przekroczeń określonych wartości (D1) lub 99,8 percentyla ze stężeń maksymalnych, w sieci receptorów na różnych wysokościach, z podaniem krytycznych parametrów atmosfery oraz udziału emitorów,
 • opadu pyłu w sieci receptorów oraz udziału emitorów w opadzie.

Pakiet "Operat" posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie. Stosuje go ponad 1200 użytkowników.

Może być wykorzystany do uzyskania decyzji administracyjnych dla dowolnej technologii, raportów oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, wniosków o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do atmosfery, zgłoszeń instalacji

Informacje szczegółowe

Emitory powierzchniowe mogą być w kształcie koła lub wielokąta, a liniowe mogą składać się z wielu różnych odcinków - program dzieli je automatycznie na emitory zastępcze. W przypadku emitorów liniowych - dróg można stosować do obliczania stężeń w powietrzu metodykę CALINE3 – uwzględniającą mieszanie powietrza wywołane ruchem pojazdów. Liczba emitorów nie jest ograniczona. Emitory mogą być przypisane do grup co pozwala na chwilowe wyłączanie grup z obliczeń w celu stwierdzenia ich wpływu na wyniki.

Obliczenia można prowadzić w sieci do 64 000 receptorów. Oprócz standardowej siatki można wprowadzić dodatkową siatkę zaw. współrzędne np. dla budynków mieszkalnych, w tym wysokość receptora i szorstkość terenu. Umożliwia to obliczenia stężeń na różnych wysokościach elewacji budynku. Pakiet zawiera róże wiatrów dla całej Polski (z katalogu z 1980 r.) z możliwością ich edycji i drukowania wykresów i zestawień tabelarycznych. Możliwy jest import róż z plików otrzymywanych z IMGW.

Współrzędne emitorów (punktowych, liniowych, powierzchniowych), granic zakładu oraz dodatkowych rysunków mogą być odczytane (poprzez zaznaczanie myszą) ze zeskanowanej mapy terenu ( w formacie TIF, BMP ,JPG, PNG) lub mapy z AutoCAD-a (dwg, dxf).

W czasie obliczeń stężeń w sieci receptorów można jednocześnie obliczać stężenia dla 40 zanieczyszczeń. Program wykonuje także obliczenia dla odorów w jednostkach zapachowych.

Baza danych jest obsługiwana przez serwer Firebird 2.1. Do pakietu dołączona jest bezpłatna przeglądarka danych, którą można np. przekazać razem z plikiem projektu do urzędu.

Pakiet zawiera szereg ułatwień we wprowadzaniu danych:

 • wprowadzanie jednocześnie parametrów lub emisji wszystkich emitorów z możliwością wklejenia bloku komórek np. z Excela,
 • klonowanie emitorów oraz tworzenie serii emitorów leżących wzdłuż jednej linii np. wentylatorów na dachu.
 • tworzenia bibliotek typowych list zanieczyszczeń (np. kotłownia) oraz typowych składów frakcyjnych pyłu. Ponadto program umożliwia wybór składu frakcyjnego z bazy danych kilku tysięcy analiz wykonanych przez EPA oraz z bazy CEIDARS, w tym pyłu PM 2,5.
 • średnią aerodynamiczną szorstkość terenu można obliczyć poprzez zaznaczanie obszarów na mapie.
 • mapy terenu można automatycznie pobierać z serwerów Google Maps i WMS.
Prezentacja wyników

Pakiet umożliwia wydruk kilkudziesięciu różnych zestawień m.in.:

 • emisji maksymalnej, rocznej i średniej z podanego emitora,
 • parametrów wszystkich emitorów na terenie zakładu,
 • parametrów i emisji dla wszystkich emitorów,
 • tabelę sumy emisji z wszystkich emitorów,
 • emisji związków organicznych (LZO) w przeliczeniu na węgiel organ.,
 • wyniki obliczeń stężeń maksymalnych wraz z oceną wyników,
 • wyniki obliczeń emisji granicznej dla danego emitora i grupy emitorów,
 • wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów tj. :stężenia maksymalne, średnie, częstość przekroczeń założonych wartości (lub 99,8 percentyl) i krytyczne parametry atmosfery,
 • udział emitorów w stężeniu średniorocznym,
 • wyniki obliczeń opadu pyłu i udziału emitorów w opadzie,

oraz wykresów:

 • izolinii stężeń maksymalnych, średnich w sieci receptorów ,częstości przekroczeń (lub 99,8 percentyla ze stężeń) i opadu pyłu,
 • jw. lecz z wypełnieniem obszarów zadaną paletą kolorów.

W tle wykresu można umieścić zeskanowaną mapę terenu z obrazów w formatach BMP,JPG,WMF,PNG oraz z AutoCada w formatach DWG i DXF. Wykresy izolinii mogą być drukowane w podanej skali np. 1: 5 000. Ponadto dostępne są wykresy trójwymiarowe

Wszystkie tabele można zapisać do pliku w standardzie RTF i potem wykorzystać w wielu edytorach tekstu.

Wszystkie wykresy można zapisać do pliku w standardzie WMF i np. wstawić jako wektorowy rysunek do Worda dla Windows. Wykresy izolinii mogą być ponadto zapisywane w formacie DXF, JPG, GIF, PNG, SVG i SHP . Dostępny jest eksport do PDF w zadanej skali. Wykresy izolinii można też eksportować do Google Earth. Program posiada kreator zbiorczej dokumentacji pozwalający na łączenie zestawień i wykresów Można stosować inną mapę do odczytu współrzędnych i inną pod wykresem izolinii, program zawiera narzędzia do dopasowania tych map.

Aplikacje posiadają system pomocy kontekstowej.

Moduły do obliczania emisji zawarte w programie:

* w wersji profesjonalnej

Dodatkowo płatne moduły:
 • SPALANIE służący do obliczania emisji z procesów spalania oraz parametrów emisji (prędkości i temperatury gazów) i przekazywania wyników do pakietu "OPERAT" dla Windows. Program oblicza też stężenia w spalinach i porównuje z dopuszczalnymi wg. rozporządzenia o standardach emisyjnych.
 • SAMOCHODY v. EMEP/EEA, którego zadaniem jest obliczenie emisji z środków transportu i przeniesienie wyników do pakietu "Operat-FB".
 • MASZYNY ROBOCZE do obliczania emisji z maszyn roboczych na podstawie norm europejskich (bezpłatny dla posiadaczy modułu "Samochody")
 • CHŁODNIE KOMINOWE uwzględniający obliczenia wyniesienia spalin algorytmem M.Schatzmana i A.J. Policastro (zawartym w VDI 3784)
 • iMeteo służy do pobierania publicznie dostępnych danych obserwacji meteorologicznych z serwerów IMGW i tworzenia róż wiatrów.

Schemat przekazywania danych przez moduły

Aplikacje pracują w środowisku Windows XP, Vista, 7,8, 8.1,10 i 11 (32 i 64 bit).

Zrzuty ekranów:

Główne okno programu
Wybór współrzędnych na mapie
Obliczanie średniej z0
Szukanie najbliższej stacji meteorologicznej
Okno wykresu izolinii
/zrzuty/operat_wyp.png
Okno wykresu izolinii z wypełnieniem kolorem obszarów między zadanymi poziomami
Okno wykresu 3D
Wykres w Google Earth